header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie + aanvullende regelingen

Contributie 2022-2023

 

Senioren/studioren

€ 345

O18, O16, O14, O12 (intensief, 3x trainen)  

€ 340

O18, O16, O14, O12 (regulier, 2x trainen )

 

 315

O18, O16, O14, O12 (basis, 1x trainen)

 

€ 290

Toeslag coaching

 

€ 40

O10, O9

 

€ 250

O8

 

€ 195

Benjamins

 

€ 195

Funkeys

 

€ 99

LG

 

€ 150

Trimleden

 

€ 195

 *)Trim+leden

 

€ 250


 


Zaal

 

 

 

 

 

O18, O16, O14, O12**

 

€ 66

O10, O9**

 

€ 66

O8**

 

€ 55 

Benjamins***

 

€ 33

Seniorenteams****

 

€ 55


 


 

Inschrijfgeld

 

€ 25


 


 


  

 

 

 

Contributies vastgesteld tijdens de ALV van 1 juli 2022

 

*) Trim+ leden zijn trim- of trainingsleden, die maximaal 10 maal per jaar in kunnen vallen in de reguliere competitieteams.
**) competitie en training
***) training 
****) competitie(opzeggingen vóór 15 mei van elk verenigingsjaar. De opzegprocedure vind je in LISA Team onder documenten > algemeen)

 

HC IJsseloever is aangesloten bij U-pas.

 

Contributie verschuldigd bij opzeggen na 15 mei:

- 15 t/m 31 mei € 25

- 1 t/m 30 juni € 50

- 1 t/m 31 juli € 75

- vanaf 1 augustus € 150

- vanaf 1 september 100% contributie

 

 

 

 

Contributiereglement HC IJsseloever

 

Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

HC IJsseloever:
Hockeyclub IJsseloever gevestigd te IJsselstein.

Lid:
Natuurlijk persoon die aan activiteiten van HC IJsseloever deelneemt.

Contributie:
De financiële bijdrage die men is verschuldigd om lid te zijn van HC IJsseloever.

Bestuur:
Bestuur van HC IJsseloever.

Ledenadministratie:
Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, met het verwerken van wijzigingen in gegevens van leden alsmede met de facturering en incassering van de contributie.

Verenigingsjaar:
1 juli tot en met 30 juni.

ALV:
De "algemene vergadering" wordt verstaan de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging.

Verenigingsorgaan:
Onder "het verenigingsorgaan" wordt verstaan de website van de vereniging, te weten:www.hcij.nl.

 

Artikel 2 TOEPASSINGSGEBIED EN INWERKINGTREDING

2.1
Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de Hockeyvereniging HC IJsseloever, vantoepassing op alle leden en begunstigers van HC IJsseloever.

2.2
Dit reglement treedt in werking op 20 juni 2013

Artikel 3 AANMELDEN LIDMAATSCHAP

3.1
HC IJsseloever gebruikt een online aanmeldingsformulier. Dit is in te vullen via de website vanHC IJsseloever (www.hcij.nl). Indien men niet beschikt over een computer met online verbinding, kan men een aanmeldingsformulier aanvragen bij HC IJsseloever.

3.2
Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier uit te printen, te ondertekenen en te retourneren aan de ledenadministratie van HC IJsseloever, HC IJsseloever Postbus 100, 3400 AC te IJsselstein of per email naar [email protected] Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Onreglementaire aanmelding betekent geen registratie als lid bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) waardoor HC IJsseloever geen aansprakelijkheid aanvaardt zoals omschreven in artikel 8.2.

Indien de aanvrager minderjarig is, dient het aanmeldingsformulier ondertekend te zijn door degene die over de aanvrager de ouderlijke macht of voogdij uitoefent.

3.3
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager te kennen akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is op de website van HC IJsseloever. Bij retournering van het aanmeldingsformulier geeft aanvrager toestemming tot automatische incasso van het verschuldigde inschrijfgeld en doorlopend contributiegeld van het opgegeven bankrekeningnummer.

3.4
Binnen een maand na de indiening van het aanmeldingsformulier ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email of brief en informatie over plaatsing op een wachtlijst of over plaatsing in een team/groep. De aanmelding is pas officieel en volledig na deze ontvangstbevestiging.

3.5
Het bestuur kan de toetreding van een lid met redenen omkleed weigeren.

3.6
De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de aanvrager kan deelnemen aan de door hem gewenste activiteit(en) van HC IJsseloever.

 

Artikel 4 LIDMAATSCHAP

4.1
In het Huishoudelijk Regelement van HC IJsseloever zijn lidmaatschap categorieën vastgesteld. Voor iedere lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoeld in artikel 5.2 van dit reglement worden vastgesteld.

4.2
Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid.

4.3
Leden die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met betalen kunnen geen enkeleaanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

4.4
Leden dienen wijzigingen van het woonadres, email adres en wijzigingen van bank)rekeningnummers per omgaande zelf aan te passen in het ledenadministratie systeem middels hun eigen inlogcode met bijbehorend wachtwoord dan wel schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven. Eventuele kosten die door HC IJsseloever moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen worden op het desbetreffende lid verhaald conform de bepaling van artikel 7.2.

 

Artikel 5 CONTRIBUTIE EN INSCHRIJFGELD

5.1
Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage welke een lid of een begunstiger conform de statuten van HC IJsseloever moet betalen. Jaarlijks zal door de ALV de contributie voor hetdaaropvolgende verenigingsjaar worden vastgesteld. In deze contributie zit tevens de jaarlijkse bijdrage aan de KNHB.

5. 2
Onder inschrijfgeld wordt verstaan de door de ALV vastgestelde eenmalige bijdrage, die iemand is verschuldigd op het moment van inschrijving bij HC IJsseloever. In geval van herintreden binnen 5 verenigingsjaren is een lid geen inschrijfgeld meer verschuldigd.

5.3
Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag. Een verzoek tot afwijking dient schriftelijk te gebeuren en waar nodig onderbouwd met bewijs indien hier door het bestuur om wordt verzocht.

5.4
Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn verschuldigd indien zij lid worden voor 1 december van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 december van dat verenigingsjaar dan is een deel van de conform het eerste lid van dit artikel vastgestelde contributie verschuldigd. Dit deel is gelijk aan de helft van de jaarcontributie plus de volledige KNHB lid bijdrage.

5.5
HC IJsseloever hanteert geen gezinskortingen.

HC IJsseloever hanteert een door de ALV vastgestelde studentenkorting na overleg van een geldige OV- studentenkaart. De korting is niet van toepassing op zaalhockey.

 

Artikel 6 WIJZE VAN BETALING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

6.1
De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso. Een lid machtigt

gelijktijdig met zijn aanmelding HC IJsseloever om doorlopend contributie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, en éénmalig het inschrijfgeld, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2, te incasseren.

De contributie wordt in twee gelijke termijnen te weten in september en januari van enig verenigingsjaar, automatisch afgeschreven van de bankrekening van het lid of van de ouders/verzorgers van het lid als vermeld op het aanmeldingsformulier. Voor een lid dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie wordt de contributie in een aparte incassoronde rond januari geïnd.

6.2
Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van de door het lid of deouders/verzorgers van het lid opgegeven rekening niet mogelijk blijkt, zal HC IJsseloever binnen één maand nogmaals een incassoronde uitvoeren, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. Het te incasseren bedrag wordt verhoogd met aanvullende administratiekosten ten bedrage van € 15,00 conform artikel 7.2.

6.3
Een aantal leden betaalt de contributie nog door middel van een contributiefactuur. Deze leden betalen de contributie in één keer. Zij ontvangen daartoe aan het begin van enig verenigingsjaar de betreffende factuur.

 

Artikel 7 TE LATE BETALING

7.1
Na het verstrijken van de vervaldatum zonder dat betaling van de contributie en eventueleadministratiekosten heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

7.2
Leden die niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan wordt in eerste instantie een herinnering gestuurd. Bij het wederom uitblijven van de betaling tot 14 dagen na deze herinnering wordt een aanmaning verzonden per email of per post. De verschuldigde contributie wordt per afzonderlijke aanmaning verhoogd met € 15,00 administratiekosten.

7.3
Leden die op 1 mei van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, worden met onmiddellijke ingang geschorst door het bestuur. Vanaf dat moment zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de administratiekosten zoals genoemd in artikel 7 lid 2. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief eventuele verhoging door administratiekosten, incassokosten en rente hebben voldaan.

7.4
Leden die op 1 juni van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting eneventuele administratiekosten, incassokosten en rente hebben voldaan worden tot royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar, derhalve blijft de contributie verhoogd met administratiekosten, incassokosten en rente verschuldigd.

7.5
Royementen door HC IJsseloever zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar tot royement zullen worden voorgedragen.

 

Artikel 8 HARDHEIDSCLAUSULE (afwijkende bepalingen)

8.1
Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk en een lid blijft de jaarlijkse bijdrage te allen tijde (geheel) verschuldigd.

8.2
Wanneer een ledeninschrijving is verricht volgens het reglement zoals omschreven in artikel 3.2 en het lid wordt geplaatst, wordt de betreffende persoon door HC IJsseloever aangemeld als lid bij de KNHB. Een aangemeld lid bij de KNHB valt onder de collectieve verzekeringsregeling die de KNHB voor haar ingeschreven leden heeft afgesloten. HC IJsseloever is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade ontstaan door of bij onreglementair spelende individuen.

8.3
Een lid kan een verzoek indienen, op de wijze zoals omschreven in artikel 8.4, om niet-spelend lid te worden (maximaal één seizoenshelft) gedurende de eerstkomende helft van een verenigingsjaar. Het niet-spelend lidmaatschap wordt automatisch na afloop weer omgezet in een gewoon lidmaatschap.

Een verzoek om niet - spelend lid te worden, wordt enkel gehonoreerd in geval van een ernstige en langdurige blessure of ziekte, zwangerschap of een verplicht verblijf in het buitenland.

8.4
Leden die in aanmerking denken te komen voor het niet - spelend lidmaatschap gedurende een helft van een verenigingsjaar dienen hiertoe een schriftelijk verzoek met een bewijs te richten aan de ledenadministratie, die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek zo nodig aan het bestuur voorlegt.

8.5
Indien de omzetting naar niet spelend lidmaatschap zoals bedoeld in art 8.3 wordt gedaan na1 september en voor 1 februari van enig verenigingsjaar, dan is voor de tweede helft van datverenigingsjaar slechts de helft van de jaarcontributie plus de helft van de KNHB afdracht voor een niet - spelend lid verschuldigd.

8.6
Indien de omzetting naar een niet - spelend lidmaatschap wordt gedaan na 1 februari en voor 1september, dan is voor de eerste helft van het verenigingsjaar daarop volgend de helft van dejaarcontributie voor een niet - spelend lid verschuldigd, en voor de tweede helft van het verenigingsjaar het normale contributiebedrag voor een half seizoen.

8.7
Het niet - spelend lidmaatschap, zoals bedoeld in art 8.5 en 8.6 wordt na een half jaar automatisch teruggezet in een gewoon lidmaatschap inclusief contributieverplichtingen.

Artikel 9 OPZEGGING LIDMAATSCHAP

9.1
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email. Opzeggingen dienen te worden gericht aan de ledenadministratie, HC IJsseloever, Postbus 100,3400 AC te IJsselstein, of[email protected]. Opzegging dient te geschiedenvóór 15 mei van enig verenigingsjaar. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar. NB: dit kan NIET via het contactformulier.

9.2
Binnen een maand na ontvangst van de opzeggingsbrief ontvangt de aanvrager van deledenadministratie namens het bestuur een ontvangstbevestiging per brief of email.

9.3
Uitstel voor opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk gemotiveerd te worden aangevraagd bij de ledenadministratie. (bijvoorbeeld in geval van onduidelijkheid over plaatsing voor studie).

 

Artikel 10 REGLEMENTSWIJZIGING

10.1
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewonemeerderheid van stemmen.

 

IJsselstein, 10 juli 2021

 


 
 
Teamindeling en NST
Bardienst/Groendienst rooster
Webshop Clubcolors
Plan je in voor een bar/groendienst

Contact

Adres
Zomerdijk 42
3402 MJ IJsselstein
030-6888226

Postadres
Postbus 100
3400 AC IJsselstein